The Snipers
Simo Hayha
Lyudmila Mykhailivana Pavlichenko
Francis Pegahmagabow
Roza Shanina
Matthaus Hetzenauer
Fyodor Okhlopkov
Vasily Grigoryevich Zaytsev
Carlos Hathcock